કમોસમી વરસાદથી પાકને બચાવવા તૈયાર રહો

ભુજ, તા. 30 : 1લી તેમજ 2જી ડિસેમ્બર દરમિયાન જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આ આગાહી વચ્ચે જિલ્લાના ખેડૂતોએ ખેતી પાકોમાં થનાર સંભવીત નુક્સાનથી બચવા જરૂરી તકેદારી રાખવી આવશ્યક છે.આ સંભવિત કમોસમી વરસાદના પગલે જીરાં/ધાણાના, પાકમાં ઉગાવો અને વૃદ્ધિની સ્થિતીમાં બીજનું ધોવાણ, ઉભા પાકમાં ફૂગજન્ય સુકારો રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના, છોડનું જમીન સાથે ચોટીને સુકાઈ જવું વગેરે નુકસાન થઈ શકે છે. રાયડોના પાકમાં દાંડલી અવસ્થામાં પવન અને વરસાદના કારણે રાયડાનો પાક જમીન પર ઢળી પડવાની અને આડો અવળો નમી જવાની શક્યતા રહે છે, દિવેલાના પાકમાં ડોડવામાં દાણા ભરાવા અને લુમની પરિપક્વ અવસ્થામાં ગળ ખરી પડવાની શક્યતા, ગળ કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ વધવાની, પવન અને વરસાદના કારણે દિવેલાનો પાક જમીન પર ઢળી પડવાની અને આડો અવળો નમી જવાની શક્યતા રહે છે જેથી જીરાં/ધાણા, ઘંઉ, રાયડો, દિવેલા વેગેરે પાકમાં સંભવિત નુકસાની નિવારવા માટે વરસાદી સમય દરમ્યાન પિયત આપવાનું મુલતવી રાખવું, વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા રાખવી. પાકની કાપણી કરેલી હોય તો વરસાદથી પાક ભીંજાય નહીં માટે કાપણી કરેલા પાકને ગોડાઉન અથવા સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખવો વગેરે તકેદારી રાખવા જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા માહિતી ખાતાની યાદીમાં જણાવાયું છે. 

Crime

© 2022 Saurashtra Trust